Hướng dẫn cài đặt nginx, mysql và mongodb vào máy chủ Ubuntu 22.04 mới nhất

Pham Kha
06:22 12-03-2023
8294

Ubuntu 22.04 là phiên bản mới nhất của hệ điều hành Ubuntu, được phát hành vào tháng 4 năm 2022. Nó là một phiên bản dành cho máy chủ (server) với nhiều tính năng mới và cải tiến so với các phiên bản trước đó.

Một số tính năng mới của Ubuntu 22.04 bao gồm

 1. Linux kernel 5.16: Điều này cải thiện hiệu suất và bảo mật, bao gồm cả hỗ trợ cho nhiều hơn các phần cứng mới nhất.

 2. OpenSSH 9.0: Cập nhật phiên bản mới cho giao thức SSH, bao gồm nhiều tính năng mới như hỗ trợ cho chứng chỉ SSH, cải thiện hiệu suất và bảo mật.

 3. Python 3.10: Cập nhật phiên bản mới cho ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm nhiều tính năng mới và cải tiến hiệu suất.

 4. PostgreSQL 15: Cập nhật phiên bản mới cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, bao gồm nhiều tính năng mới và cải tiến hiệu suất.

  Quảng cáo

 5. GNOME 42: Cập nhật phiên bản mới cho giao diện đồ họa, bao gồm nhiều tính năng mới và cải tiến hiệu suất.

Ubuntu 22.04 cũng được hỗ trợ trong vòng 5 năm, đảm bảo rằng bạn sẽ có thể sử dụng nó trong một khoảng thời gian dài mà không cần phải nâng cấp lên phiên bản mới. Nó cũng hỗ trợ các ứng dụng và công nghệ mới nhất, giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất máy chủ của mình.

Cài đặt nginx lên Ubuntu 22.04

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install nginx
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
sudo ufw allow 'Nginx HTTPS'
sudo ufw enable
sudo nginx -t
sudo service nginx restart

Cài đặt mysql maraidb lên Ubuntu 22.04

sudo apt-get install wget software-properties-common dirmngr ca-certificates apt-transport-https -y
sudo apt install mariadb-server mariadb-client
mariadb --version

Hướng dẫn cài đặt nginx, mysql và mongodb vào máy chủ Ubuntu 22.04 mới nhất

Kiểm tra xem mysql mariadb đã cài đặt thành công và phiên bản hiện tại của mariadb

Quảng cáo

systemctl status mariadb
sudo mysql_secure_installation
sudo mariadb

Hướng dẫn cài đặt nginx, mysql và mongodb vào máy chủ Ubuntu 22.04 mới nhất

Các bước cài đặt mysql mariadb các bạn Enter -> n -> n

Cài đặt mongodb lên Ubuntu 22.04

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 4B7C549A058F8B6B
echo "deb [ arch=amd64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu bionic/mongodb-org/4.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list
sudo apt update
sudo apt install mongodb-org
sudo systemctl enable mongod
sudo systemctl start mongod

Cài đặt extension monodb cho php

Bước này sẽ giúp php của bạn biết được là bạn có sử dụng mongodb và giúp php có thể kết nối với mongodb. Bạn có thể thay thế phiên bản php của bạn đang sử dụng tại phần "/etc/php/7.3/fpm/php.ini" thành phiên bản của bạn ví dụ bạn đang sử dụng 5.6 thì "/etc/php/5.6/fpm/php.ini"

sudo apt install -y mongodb
pecl install mongodb
pecl channel-update pecl.php.net
sudo echo "extension=mongodb.so" >> /etc/php/7.3/fpm/php.ini
sudo systemctl restart nginx

Cài đặt memcache lên Ubuntu 22.04

sudo apt-get install memcached

Cài đặt php5.6 lên ubuntu 22.04

sudo apt install php5.6-fpm php5.6-common php5.6-mysql php5.6-xml php5.6-xmlrpc php5.6-curl php5.6-gd php5.6-imagick php5.6-memcached php5.6-cli php5.6-dev php5.6-imap php5.6-mbstring php5.6-opcache php5.6-soap php5.6-zip php5.6-mysql php5.6-mongodb php-dev unzip php-pear pkg-config libmongoc-1.0-0 php-xml php5.6-xml php-dev -y php5.6-mcrypt

Cài đặt php 7.3 lên Ubuntu 22.04

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install php7.3-fpm php7.3-common php7.3-mysql php7.3-xml php7.3-xmlrpc php7.3-curl php7.3-gd php7.3-imagick php7.3-memcached php7.3-cli php7.3-dev php7.3-imap php7.3-mbstring php7.3-opcache php7.3-soap php7.3-zip php7.3-mysql php7.3-mongodb php-dev unzip php-pear pkg-config libmongoc-1.0-0 php-xml php7.3-xml php-dev -y

Ngoài ra bạn có thể cài phiên bản php bất kỳ bằng cách thay số phiên bản tương ứng ví dụ: php7.3-fpm -> php7.4-fpm là bạn sẽ cài phiên bản php 7.4 fpm 

Quảng cáo

Ngoài ra bạn có thể tuỳ chỉnh thay thế phiên php chạy mặc định trên máy chủ bằng cách:

sudo update-alternatives --config php

Xuất hiện như bên dươi sau đó bạn chọn phiên bản php cần chạy mặc định

root@9tech:# update-alternatives --config php
There are 2 choices for the alternative php (providing /usr/bin/php).

 Selection  Path       Priority  Status
------------------------------------------------------------
 0      /usr/bin/php8.2  82    auto mode
* 1      /usr/bin/php7.3  73    manual mode
 2      /usr/bin/php8.2  82    manual mode

Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 1

Bài viết mới