Một số lệnh thông dụng khi sử dụng mongodb - sao lưu và phục hồi dữ liệu với mongodb

Pham Kha
18:34 08-07-2023
6080

MongoDB là gì?

Hiện nay mongodb đang được sử dụng rộng rải vì tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh, tính tùy biến dữ liệu vì nó là NoSql database. MongoDB sử dụng lưu trữ dữ liệu dưới dạng Document JSON nên mỗi một collection sẽ các các kích cỡ và các document khác nhau. Các dữ liệu được lưu trữ trong document kiểu JSON nên truy vấn sẽ rất nhanh.

Các lệnh thường dùng

Khởi động mongodb shell

Từ cửa sổ lệnh của ssh chúng ta gõ lệnh "mongo" để khởi động mongodb shell

mongo

Tạo database mongodb

use Database_name

Database_name là tên của database muốn tạo.

Xóa database mongodb

Để xóa được database của mongodb chúng ta cần sử dụng những lệnh sau:

use Database_name
db.dropDatabase()

Sao lưu database mongodb

Ở lệnh sao lưu database của mongodb chúng ta không cần phải vào mongodb shell mà sử dụng trực tiếp ở cửa sổ lệnh terminal.

Quảng cáo

mongodump --db Database_name --out /var/backups/mongobackups  --archive

Khôi phục database mongodb

Ở đây bạn nên kết hợp với lệnh xóa database của mongodb trước để tránh lỗi xảy ra nhé. Thực hiên ngoài terminal.

mongorestore --db Database_name --verbose /path_backup

Hiển thị toàn bộ database mongodb hiện có

show dbs

Bài viết mới