Kết quả tìm tag "request timeout"

Sau đây là 2 cách thường dùng khi chạy một file php hay một đường dẫn cần chạy trong thời gian dài. Ví dụ như bạn crawl dữ liệu của website khác sẽ cần rất nhiều thời gian.

Bài viết mới